Hanna Una Holmquist: Ghost News avsnitt 2 2017-05-05 – 2017-05-27

 


( Information in English is found below the Swedish text )

 

——— Svenska ———

Ghost News avsnitt 2

5 maj – 27 maj
Vernissage 5 maj 19.00 – 22.00
Samtal med konstnären under kvällen, tid kommer senare.
Övriga dagar, tis-lör 12-16.

 

Ghost News avsnitt 2, en serieföljetong av och för spöken, har tillsammans med sin första tidning premiär på Verkligheten.

 

Under 2016 började Hanna Una Holmquist att utforska ett feministiskt sätt att se på tid.

Holmquist upplevde en apokalyptisk syn på både nutiden och framtiden eftersom de inte lyckats leva upp till de förflutnas förväntningar. För att se nutiden som ett misslyckande krävs det att en jämför med en dåtid eller med en historisk syn på framtiden som förblev ouppnådd, att vi alltså lever i en misslyckad framtid.

Genom att tänka på tiden som ickelinjär så hoppas Holmquist kunna se på kamper ur ett annat tidsperspektiv. Detta för att inte helt tappa hoppet om framtiden. Holmquist vill genom sin konst förkroppsliga moment från historien för aktion i nuet och på så sätt redan leva i framtiden för varje steg vi tar. Genom att låta spöken hemsöka oss i konsten.

 

För att förkroppsliga detta tankesätt startade Holmquist serie följetongen Ghost News.

I första avsnittet utforskades människans förhållande till tid. Tidsforskaren Coral bjöds in för att förklara hur en kan se på tid icke-linjärt genom olika tidsplatåer och hur svårt det blev att se igenom varje platå när tiden förvandlades till pengar. Utställningens besökare uppmanades att delta som spöken genom att följa en skugga i filmen.

I andra avsnittet uppmanas besökarna på Verkligheten att aktivt delta genom att svara på frågor, träna och betrakta. I detta avsnitt träffar vi bland annat hysteriforskaren Lo, som reder ut begreppet hysteri. Historiskt sett har cis-mannen* inte bara kontrollerat kvinnan genom äktenskap, utan även genom att kontrollera deras psyke. “Påfrestande, besvärlig i hemmet, vredesutbrott, känslokall, agressivitet och impulsivitet” är alla känsloyttringar som räknades som symptom för kvinnor som diagnostiserades för hysteri. El-chocksbehandling rapporterades ha god äktenskapseffekt. I en tid där handlingsutrymmet för kvinnor var ännu snävare än idag undrar Ghost News varför det forskades mer på symptom än orsak?

När går ett beteende över gränsen för att kallas sjukt? Eller kan tolereras som ett personlighetsdrag, en egenhet eller en kreativ resurs? Hur stabilt är cis-mannens psyke 2017? Ghost News tar tempen.

 

Till detta avsnitt släpper Ghost News också en tidning som går att hitta runt om i Umeå samt på Verkligheten under utställningsperioden. Till den har olika konstnärs-, serietecknar-, och ett forskarspöken bjudits in att bidra. I tidningen finns även ett nytt personlighetstest. Beroende på resultat bjuds deltagaren in till övningen “träning för överlevnad” som går att delta i vid ett besök i serien på Verkligheten.

 

Hanna Una Holmquist jobbar främst med video och animation och tog sin masterexamen vid Umeå Konsthögskolan 2016.

hannauna.portfoliobox.net

 

* En cisperson är någon vars biologiska kön överensstämmer med deras juridiska, sociala och upplevda kön.

 

 

 

 

– – – – – – – – English – – – – – – – – –

Ghost News episode 2

5 may – 27 may
Opening friday 5th of may,  7 – 10 pm
Artist talk during the evening
Opening hours during the period: Tues-Sat 12-4 pm

 

Second episode of Ghost News, a series made by ghosts and for ghosts, will be released at Verkligheten together with Ghost News first newspaper.

In 2016, Hanna Una Holmquist started to explore a feminist way of looking at time.

Holmquist experienced an apocalyptic narrative where both the present and the future are experiencing loss and betrayal as they failed to live up to the expectations of the past. To see the present as a failure requires a comparison with the past or with a historical view of the future that remained unachieved, which resulted in the notion that we live in a failed future. By thinking of time as non-linear, Holmquist aims to see feminist struggles from a different perspective -to not loose complete hope in the future.

Holmquist wants her art to embody moments from the history to take action in the present and therefore already live in the future for each step we take. By letting ghosts haunt us through the arts.

To embody this thoughts Holmquist started the series Ghost News.

In the first episode, Ghost News explored how humans perceive the notion of time. A time researcher Coral was invited to explain how one can see time as non-linearly through different time plateaus and how difficult it was to see through each plateau when time transformed into money. The public were asked to participate as ghost through following a shadow in the film.

In the second episode, the visitors of Verkligheten are asked to actively participate by answering questions, working out and watching. In this episode we meet, among others, the hysteria researcher Lo, who explains the concept of hysteria.

Historically, the cis-man* not only controlled the women through marriage, but also by controlling their psyche. ”Strenuous, difficult at home, tantrums, uncaring, aggressiveness and impulsivity” are all emotions that were counted as symptoms of women diagnosed with hysteria. Electric shock treatment was reported as having good marriages effect. In a time where the scope for women was even narrower than today, Ghost News are wondering why the research focused about the symptom rather than the cause?

When is behavior on the border to be called sick? Or when can it be tolerated as a personality trait, a peculiarity or a creative resource? How stable is the cis-man’s psyche in 2017? Ghost News takes his temperature.

For this episode of the series, Ghost News also releases a magazine that can be found throughout Umeå and in Verkligheten during the exhibition period. Various artist ghosts have been invited to contribute. The magazine also has a new personality test. Depending on the results, participants are invited to the exercise ”workout for survival” which can be attended by a visit to Verkligheten.

 

* Cisgender (often abbreviated to simply cis) is a term for people whose gender identity matches the sex that they were assigned at birth. Cisgender may also be defined as those who have ”a gender identity or perform a gender role society considers appropriate for one’s sex”.

 

Hanna Una Holmquist is mainly working with video and animation and graduated from Umeå academy of Fine Arts 2016.

Website: hannauna.portfoliobox.net

Comments are closed.