Anja Örn, Berit Lindfeldt och Hans Rosenström på Verkligheten

Anja Örn, Berit Lindfeldt och Hans Rosenström på Verkligheten
 

2021.09.10 – 2021.10.02

Platsens Minne


Höstens program på Verkligheten inleds med en grupputställning där konstnärerna Anja Örn, Berit Lindfeldt och Hans Rosenström visar sina arbeten. Utställningen färdas mellan platser, från Anja Örns arbeten om Luleälven, genom Hans Rosenströms verk om floden Tigris, via Berit Lindfeldts skulpturala återskapande av sitt barndomshem, till Hans Rosenströms ljudverk som riktar sig mot betraktarens egna minnen av platser. Genom skulptur, film, ljud och bild bearbetar konstnärerna på olika sätt minnet av platserna och som betraktare kan du i utställningen röra dig mellan dessa.

Utställningen har vernissage fredag 10 september, 17:00 – 21:00.
Utställningen har sedan öppet till 2 oktober, 12:00 – 16:00, tisdagar – lördagar.

Kom ihåg att hålla avstånd när du besöker Verkligheten. Det kommer finnas handsprit tillgängligt i alla utställningsrum.
Fritt inträde.

Verkligheten finansieras med stöd från Statens konstråd, Umeå Kommun och Region Västerbotten.

 

ANJA ÖRN

“Skulden i landskapet, finns den? Jag tror att den känns, ibland som påtaglig ångest, ibland som en oro när jag inte kan förstå och läsa de historiska lagren i naturen. Landskapet blir flyktigt och svårt att tycka om. Det finns inga stigar på måfå och inga platser att stanna vid. Jag undrar hur det känns att stänga av ett vattenfall, att tysta en fors? Kan det vara som att sluta andas väldigt långsamt?”

Till minnet av en älv bygger på frågeställningar som vuxit fram under ett antal resor längs älven, i arkiven och i kartorna. Under dokumenterandet började jag skissa på hur forsarna kan ha sett ut förr, innan dammarna och vattenmagasinen byggdes. Det resulterade i ett verk bestående av fem skulpterade objekt och en video. Skulpturerna gestaltar imaginära forsar, en fri fantasi över älvens historia. I videoverket vävs frågan om människans påverkan på naturen samman med historieskrivningen och vems blick på älven som blir vårt gemensamma minne.

Anja Örn bor och verkar i Luleå. I konsten närmar hon sig miljöer på olika sätt, såsom i undersökandet av vilka konsekvenserna blir av människans stora projekt i landskapet, var naturen slutar att vara natur och istället övergår till utvinningens och produktionens form. Hennes konstnärliga praktik vilar på vissheten om den fria konstens potential att tänka och visualisera. Hon är en av de som startade och driver Galleri Syster, en scen och plattform för samtidskonsten i Luleå.

 

BERIT LINDFELDT

Berit Lindfeldt är en konstnär och skulptör verksam i Göteborg. Hennes verk Ett hem var under 2020 en del av en större utställning på Konstakademien i Stockholm kallad ”Insidor och utkanter”. I spåren av barndomsfamiljens slutgiltiga upplösning började ett gestaltningsarbete ta form, en sorts utgrävning av såväl fysiska som mentala rum. Detta låg till grund för utställningen. På verkligheten visar Lindfeldt delar ur detta arbete.

Boken Ett hem (2020) ingår i utställningen som ett självständigt verk. Den dokumenterar en uppväxtmiljö, en lägenhet tömd på sitt innehåll i alla bemärkelser. Fotograferandet skedde på dagen för överlåtelsen, ett infall i väntan på den nye lägenhetsinnehavaren.

 

HANS ROSENSTRÖM

Hans Rosenströms praktik kretsar kring installationer som behandlar betraktarens psykologiska och fysiska relation i ett specifikt ögonblick och plats. Verken skapas ofta i nära relation till de platser där de upplevs. I skapandet av dessa situationer använder han en mängd olika medier och material; från ljudets flyktiga men ändå taktila kvaliteter till arkitektoniska ingrepp. Betraktarens närvaro är en integrerad del av verket, som ofta förblir ofullständigt tills det har aktiverats.

I Verkligheten ställer Hans ut två konstverk, ljudinstallationen Du utan jag (2011) och videoverket In Our Hearts (2009). Även om dessa är rätt olika i sin karaktär, och aningen äldre till sin härkomst, känns de relevant att presentera dem tillsammans idag. Båda verken tangerar en fascination till gränser och reciprocitet, att vi befinner oss i en konstant växelverkan med vår omvärld.

Du utan jag (2011) är en textbaserad ljudinstallation som upplevs en person åt gången. Genom en kort berättelse som spelats in med en särskild inspelningsteknik, vilken efterliknar människans hörsel, genererar ljudlandskapet ett möte som placerar betraktarna inne i konstverket och gör deras närvaro – och kroppen – till en central del av verket. Med att skapa en intim och avskild inramning tar verket upp frågeställningar om jaget och dess förhållande till sin omgivning. Till och med när vi är ensamma bär vi inom oss människor som vi har mött i vårt liv, och genom att delta i konstverket formar vi en outtalad samhörighet med människor som har intagit platsen i verket före och efter oss.

In Our Hearts (2009) är ett videoverk filmat av en kamera som driver fritt nedför floden Tigris. Strömmen för kameran genom Hasankeyf, en liten stad i sydöstra Turkiet och som med sin över 12 000 år gamla historia som är ett av världens äldsta kontinuerligt bosatta områden vi känner till. Genom sin rytm skapar floden en dramaturgi och avbildar landskapet på dess egna villkor, vi bevittnar ett område där kulturen, geografin och naturen är tätt sammanflätade med varandra. Videon berättar också en historia om en flod som kommer att ändra sin rytm och ett landskap som den kommer att lägga under sig.

Platsens Minne

 
The fall program at Verkligheten starts off with a group show with the artists Anja Örn, Berit Lindfeldt and Hans Rosenström. The exhibition travels between places, from the works by Anja Örn about the Lulea river, through Hans Rosenström’s piece about the Tigris river, via Berit Lindfeldt’s sculptural re-creation of her childhood home, to Hans Rosenström’s sound piece that moves towards the viewers own memory of places.

Through sculpture, video, sound and image the artists process the memory of these places in different ways, and as a viewer you can move between them in the exhibition.

The exhibition opens friday 10 september, 17:00 – 21:00.
Then the exhibition is open until 2 oktober, 12:00 – 16:00, tuesdays – saturdays.

Remember to keep distace when visiting Verkligheten. There will be hand-sanitizers available in every exhibition-room.
Fritt inträde.

Verkligheten is financed with suport from Statens konstråd, Umeå Kommun och Region Västerbotten.

ANJA ÖRN

Could it be that the debt is in the land? I think that it feels like it – sometimes
like palpable anxiety, sometimes as an uneasiness when I don’t understand,
or cannot read the historical layers within nature. The landscape becomes
volatile and difficult to enjoy. Paths appear and disappear without reason, and there is nowhere to stay

I am interested in intersections found in places, the complexity that arises between industry and landscape. Luleälven, my neighbor, is such a place. Here, large parts of the country’s electricity is produced. Since the beginning of the 20th century, rapids and waterfalls have been built away, lakes have been dammed up and in some places the river has been pushed underground to leave kilometers and kilometers of dry riverbeds behind.

In memory of a river is based on questions that have emerged during a number of trips along the Lule river, in the archives and in the maps. During the documentation, I began to sketch out what the rapids might have looked like before the dams and water reservoirs were built. It resulted in a work consisting of five sculpted objects and a video. The sculptures depict imaginary rapids, a free imagination over the history of the river. In the video, the question of human impact on nature is woven together with the writing of history and whose view of the river becomes our common memory.

Anja Örn, lives and works in Luleå. In art, she approaches environments in different ways, such as in the investigation of what the consequences will be of man’s large projects in the landscape, where nature ceases to be nature and instead transitions to the form of extraction and production. Her artistic practice rests on the certainty of the potential of free art to think and visualize. She is one of those who started and runs Galleri Syster, a stage and platform for contemporary art in Luleå.

BERIT LINDFELDT

Berit Lindfeldt lives and works in Gothenburg. Her work Ett Hem (A home) was was shown during 2020 as a part of a large exhibition at Konstakademin in Stockholm called ”Insidor och utkanter”. In the remnants of a childhoodfamilys final dismantling, a formation-work started to take form. A sort of excavation of physical aswell as mental spaces. This is what formed the groundwork for that exhibition. At Verkligheten Lindfeldt displays parts of this body of work.

The book ”Ett hem” (a home) was part of that exhibition as a independent work. It documents a childhood enviroment, an apartment emptied of it’s content. The photos in the book was taken on the day of handing the appartment over to it’s new owner.

HANS ROSENSTRÖM

Hans Rosenström (1978) was born in Lohja, Finland, he studied in both the Malmö Art Academy (Sweden) and the Finnish Academy of Fine Arts, Helsinki, from where he received his MFA in 2007. Currently he lives and works in Stockholm.

Rosenström’s practice centers around installations that deal with the viewers psychological and physical relationship within a specific moment and place. The works are often carefully produced in relation to the sites where they are experienced in. When creating these situations he uses a wide variety of media and material; from the ephemeral yet tactile qualities of sound to architectural interventions. The presence of the viewer is integral in the work which often remains incomplete until it has been activated.

Du utan jag​ is a text-based sound installation experienced individually, where a single body occupies the space at a time. Through a short narrative relayed using a specific binaural recording technique, one that mimics human hearing, the soundscape creates an encounter that positions the viewer within the artwork making the viewers presence – and their body – an integral part of the work. By creating a private and intimate setting, the work reflects on questions regarding the self and its relation to surrounding structures, whether they are visible or not. Returning to its title, ​Du utan jag, the work plays on the psyche exploring the self, its relation to surrounding structures and brief encounters with others. Our self is continuously negotiating and formed in these situations. Even when we are alone, we carry within us traces of people we have encountered during our time.

A camera is attached to a round raft which floats freely on the river Tigris. The current of the river transports the camera through Hasankeyf, a small town in south-east of Turkey. The river creates a dramaturgy by its pace and portrays the landscape by its own terms. Presensting an area transformed through a long period of time where the natural, geographical and cultural formations are closely entwined within each other. The video also tells the story of a river about to change its pace and a landscape that is to be flooded underneath its surface.