Astrid Svangren

Astrid Svangren

 

 

2021.08.06 – 2021.08.21

Astrid Svangren

benvävnad hård som korallsten
blek lila som kuliss
skum som virats in i plastfolie
smältande snömassor kantade av slingrande blomsterrosetter
jag hade en tydlig obegriplig dröm
iiiioväntade störningar
en torkställning för nät
inpackade målningar eller snäcka som solnedgång?
allt är på riktigt men rör sig långsamt
mellan fötterna magen håret

 

Verkligheten är glada att presentera en sommarutställning med Astrid Svangren. I år firar Verkligheten 20 år och Svangrens utställning är en del av jubileumsprogrammet under sommaren. Vernissage för utställningen är fredag 6e augusti, 17:00 – 21:00. Utställningen har öppet från 6 augusti till 21 augusti. Våra öppettider är som vanligt mellan 12:00 – 16:00, tisdagar – lördagar.

Vernissagen kommer att vara i Gårdshuset och på Verklighetens gård. Handsprit kommer att finnas till hands. Tänk på att hålla avstånd till andra besökare i lokalen.

Verkligheten finansieras med stöd från Statens konstråd, Umeå Kommun och Region Västerbotten.

 

Att anteckna är att gripa efter något. Det man lyckas fånga bevaras. Ibland provisoriskt, men lika gärna definitivt. Anteckningen är öppen, den kan stå för sig själv, åtföljas eller bli något nytt. Astrid Svangrens titlar kan förstås på ett liknade sätt och samma öppenheten och bevekelsegrund finns i verken. De fångar något ur tidens ström, en känsla, en plats eller en händelse.

Målningarna och objekten är ibland motsägelsefulla. Det billiga eller låga upphöjs, naturmaterial samsas med konstgjorda, och måleriets traditionella beständighet undermineras av sköra underlag. Samtidigt är det lätt att känna en samhörighet med allt detta. Något i verken påminner om att konsten och det verkliga livet existerar på samma plan. Det pågår.

Detta uppnås ibland med en färgskala och en skirhet som är besläktad med kroppens, men även genom relationen till materialen. När Astrid Svangren målar kan underlaget vara en duk, eller en spegel, ett tyg, en tunn tråd. För utställningen på Verkligheten har hon arbetat med funna material, från hemmet, matbutiken eller loppisen. Det hon lever med blir skulpturer – krusiga, vackra, löjliga, bekanta objekt som hänger, ligger, sprider ut sig. En tunn metallstång bågnar av vikt. En rund kudde stöttar och tar emot, samtidigt som den är ostadig och destabiliserande. Det går inte att ställa något på den.

Hanna Nordenhök har skrivit: ”Men om det att vara människa är att finnas till i köttets sammanflätade åtskillnad, i dess flytande och hackande regim, innebär det också att vara nedsänkt i en rymd av trögheter och friktioner”. Astrid Svangren rör runt i denna rymd och uppehåller sig vid det ofrånkomligt fragmentariska och avbrutna i hur vi upplever världen.

/Christine Antaya

 

Astrid Svangren är född 1972 i Göteborg och bor och arbetar i Köpenhamn. Hon är utbildad vid Malmö konsthögskola. Astrid Svangren har ställt ut bland annat på Quartz Studio, Turin; Kohta, Helsingfors; Art Basel (Solo presentation positions), Miami Beach; Gl. Holtegaard, Köpenhamn; Moderna Museet Malmö; Moderna Museet Stockholm; Bonniers Konsthall, Stockholm; Malmö Konstmuseum; Kiasma, Helsingfors; Wanås Konst, Knislinge; Artipelag, Gustavsberg; The Margulies Collection, Miami; Galerie Christophe Gaillard, Paris; Tracy Williams, Ltd, New York; Maria Stenfors, London och Christian Andersen, Köpenhamn; Market Art Fair, Stockholm; CHART Art Fair, Köpenhamn.

Foto: Malle Madsen.

 

 

 

 

2021.08.06 – 2021.08.21

Astrid Svangren

bone as hard as coral
pale purple as a backdrop
foam packaged in plastic wrap
melting snow masses lined with meandering bows of flowers
I had a clear incomprehensible dream
    unexpected disturbances
a drying rack for nets
wrapped paintings or seashells as sunset?
everything is real but moves slowly
between feet stomach hair

 

Verkligheten is happy to present a summer exhibition with Astrid Svangren. This year Verkligheten turns 20 and Svangrens exhibition is part of the anniversary program during the summer. The show opens 6th of august 17:00 – 21:00.  The exhibition is open from 6 august – 21 august. Our opening hours are between 12:00 – 16:00, Tuesdays – Saturdays.

The opening will be in the yard house and outside at Verkligheten’s yard. Hand sanitizer will be available. Please keep your distance to other visitors.

Verkligheten is financed with suport from the Swedish arts council, Umeå municipality, and region Västerbotten.

 

The note is an open form. To take notes is to catch something in flight. The resulting product may be provisional, but just as often conclusive. It can stand alone, be supplemented or become something completely new. Astrid Svangren’s titles can be understood in a similar way and the same openness and impetus underpins her works. They lift things from the flow of time – an emotion, a place or an event.

The paintings and objects can be contradictory. They elevate the cheap and low, pair natural objects with the artificial, and fragile surfaces undermine the permanence traditionally associated with painting. At the same time it is easy to feel an affinity with these things. Something in the works reminds us that art and everyday life are inseparable.

This connection is partly achieved with a distinctive colour palette and translucence reminiscent of the body and flesh but also in the artist’s relationship to her materials. Astrid Svangren paints. Sometimes on canvas, a mirror, a piece of textile, a thin thread or netting. For the exhibition at Verkligheten she has worked with materials found in her home, at the grocery store or the flea market. The stuff she lives among become sculpture – crinkled, pretty, ridiculous, familiar objects that perch, hang, slouch and spread out. Thin metal rods buckle from the weight of other materials. A round pillow supports and welcomes but it is also destabilising, a poor foundation.

Hanna Nordenhök has written: ”But if being human is to exist in the intertwined separation of the flesh, in its fluid and choppy regime, it also means being immersed in a space of inertia and friction.” Astrid Svangren explores this space, dwelling on the inevitably fragmentary and interrupted nature of how we experience the world.

/Christine Antaya

 

Astrid Svangren was born in 1972 in Gothenburg, Sweden and lives and works in Copenhagen, Denmark. She holds an MFA from Malmö Art Academy. Her works have been shown at Art Basel Miami (solo presentation positions);  Quartz Studio, Turin; Kohta, Helsinki; Gl. Holtegaard, Copenhagen; Moderna Museet Malmö; Moderna Museet Stockholm; Bonniers Konsthall, Stockholm; Malmö Konstmuseum; Kiasma, Helsinki; Wanås Konst, Knislinge; Artipelag, Gustavsberg; The Margulies Collection, Miami; Galerie Christophe Gaillard, Paris; Tracy Williams, Ltd, New York; Maria Stenfors, London and Christian Andersen, Copenhagen; Market Art Fair, Stockholm; CHART Art Fair, Copenhagen, among others.

Photo: Malle Madsen