Galleri BOX presenterar: Ellis Eden, Retrospektiv

Galleri BOX presenterar: Ellis Eden, Retrospektiv

Galleri BOX styrelse kan med stolthet presentera ett urval ur Ellis Edens konstnärsliv i detta gästspel på Verkligheten, hösten 2020. Utställningen ger en överblick och lyfter en hittills förbisedd, stundtals komplicerad, ständigt skapande konsthistorisk figurs livsverk. Vi har valt ut ett antal verk som vi hoppas kunna ge betraktaren en bild av det sökande, skapande och rotlösa, inte bara hos Eden utan också i oss alla.

Eden föddes i Göteborg, inledde sin konstnärsbana vid 18 års ålder och var aktivt skapande ända tills sin bortgång i Umeå under tidiga hösten 2019. Eden lämnar efter sig ett mångfacetterat och spretigt konstnärskap som i tvära kast alltid höll sig à jour gentemot sin alldeles egna aktualitet och inre logik.

Ordet spretig betecknar något taggigt och snårigt, som växer yvigt åt alla håll. Inom konstvärlden blir ordet flitigt använt, men då ofta som negativt omdöme kring ett mindre väl utfört arbete. Sedan konceptkonstens intåg under det tidiga 60-talet har den röda tråden kommit att bli bland de mest primära verktygen när det kommer till att läsa och förstå konst. Detta påbjuder konstnärer att vara långsiktigt trogen sina materialval, formspråk och tematiska ramverk. De som väljer motsatsen, det spretiga, riskerar lätt att flyta ut i konstvärldens marginaler.

Men spretigt är just vad Edens arbete är. Ett märkligt konstnärskap och ett märkligt liv. En krokig stig fylld av ett otal snirkliga sidospår och parallella leder. Ett maniskt skapande fixerat på att inte fastna, utan ständigt röra sig mot ny och outforskad terräng.

Inför utställningen på Verkligheten ställdes BOX inför en mängd trängande frågor så som:

Hur visar man på de sammanhang, i och utanför konstnären själv, som sätter till synes disparata verk i meningsfull relation till varandra och till den tid i vilken de kommit till?

Vad kan ett retrospektiv, där den konstnärliga identiteten utgör själva kontexten för en spretig samling verk, egentligen berätta om ett konstnärskap och ett liv?

Hur sorterar och väljer man i en mångfald av verk för att ge betraktaren en förståelse för ett livslångt skapande? Och hur gör man det tillsammans?

Marcus Appelberg, Dorna Aslanzadeh, Joel Danielsson, Rickard Eklund, Kim Johansson, Daniel Josefsson, Gustav Lejelind, Anna Liljedal, Alexandra Nyman, Tove Posselt, Sarah Schmidt och Ellen Skafvenstedt (Galleri BOX styrelse)


The members of gallery BOX are proud to present a selection of Ellis Eden’s artistic works in this curatorial guest performance at Verkligheten in the autumn of 2020. The exhibition provides an overview and highlights the until now overlooked, and sometimes complicated, life work of the prolific art historical figure.

Our selection of works will hopefully give the viewer a complex picture of the seeking, inventive and rootless, not only in Eden but all of us as well. Ellis Eden was born in Gothenburg, beginning an artistic career at the tender age of eighteen and remaining creatively productive until death. Eden passed away in Umeå in the early autumn of 2019, leaving behind a multifaceted and sprawling body of work which, through sharp turns, consistently kept up to date with its own topicality and internal logic.

A closer examination of the word ‘sprawling’ brings to mind the thorny and tangled – that which grows vigorously in all directions. It is a word frequently used within the art world, usually to cast a negative assessment about less accomplished works. Since the advent of conceptual art in the early sixties, the ‘common thread’ has become one of the main tools of reading and understanding art. A philosophy which obliges artists to be faithful to their material choices, visual language and thematic frameworks over long periods of time. Those artists who choose the opposite – the ‘sprawling’ – easily risk falling into the margins of the art world.

But sprawling is exactly what Eden’s work is. A peculiar artistic practice and a peculiar life. A winding road filled with myriad sidetracks and discrepancies. A frenzied production focused on not getting stuck, but continually moving towards new and unexplored terrain.

Prior to the exhibition at Verkligheten, BOX came up against a number of pressing questions, such as:

How does one present the contexts, within and outside the artist, that put seemingly disparate works in a meaningful relationship to each other and to the time in which they came into being?

What can a retrospective, where an artists identity constitutes the very context of a sprawling collection of works, really tell about an artistic practice and a life?

How does one sort and select a variety of works to give the viewer an understanding of lifelong creation? And how does one do it collectively?

Marcus Appelberg, Dorna Aslanzadeh, Joel Danielsson, Rickard Eklund, Kim Johansson, Daniel Josefsson, Gustav Lejelind, Anna Liljedal, Alexandra Nyman, Tove Posselt, Sarah Schmidt och Ellen Skafvenstedt (Galleri BOX styrelse)