Vad är Verkligheten?

Verklighetens huvudbyggnadVerkligheten – ett ickekommersiellt och konstnärsdrivet koncept

</br></br>

VERKLIGHETEN är en icke-kommersiell verksamhet som drivs av en styrelse av konstnärer sedan 2001. Vi ger utrymme för konstnärer – inbjudna, try eller genom ansökan –  att genomföra utställningar och andra konstnärligt experimentella initiativ genom vår platform. Vi välkomnar den samtida konsten i dess många skiftande uttryck och blandar etablerat med oetablerat, lokalt och internationellt. Vi bjuder även in till samtal och föreläsningar som rör konsten och verkligheten som vi lever i.

Vi är nyfikna och öppna för samarbeten med alla aktörer. Som konstnär, individ, grupp, lokalt eller internationellt verksam, är du välkommen att när som helst under året lämna in utställningsförslag och andra idéer.

Under utställning har vi öppet tisdag–lördag 12–16. Tack vare våra finansiärer har vi avgiftsfritt inträde för ordinarie verksamhet och kan ge konstnärer och andra inbjudna skälig ersättning för sitt arbete.

Verkligheten drivs av Gerd Aurell, Fanny Carinasdotter, Ida Hansson, Mattias Olofsson, Mia Rogersdotter Olofsson, Clarissa Siimes, Alexander Svartvatten, Sandra Wasara-Hammare och Helena Wikström.

Finansiering

Marie Silkeberg, 2003

Marie Silkeberg, 2003

VERKLIGHETENS verksamhet finansieras genom stöd från Statens Kulturråd, Umeå Kommun och Region Västerbotten. Det ger en solid ekonomisk bas för att genomföra ett reguljärt program, 9 månader för varje år. Det möjliggjör intressanta samarbeten, att vi inte behöver ta inträde och inte behöver bedöma ansökningar från konstnärer eller övriga vi bjuder in efter en strikt kommersiell måttstock. Vi tar därför heller inget betalt i form av provision av sålda konstverk.

Det skapar givetvis en otroligt bra grund för det experimentella, för att konstnärer ska våga ta sats och utrycka vad de känner, utan att begränsas allt för mycket av en ekonomisk svångrem. Inte minst kan vi även ge alla konstnärer som vi arbetar med, skälig ersättning för sitt arbete, för transporter, resor och boende.

Verkligheten på Supermarket 2005

Vi är djupt tacksamma för detta och vet med oss att vi är lyckligt lottade – få platser i världen erbjuder sådana möjligheter. Just av den anledningen är det extra viktigt av påtalar hur det ligger till för vår del, så insikten når ut till fler än oss.

Ansvar

VERKLIGHETEN är bekymrade över den situation som mänskligheten, ja hela planeten befinner sig i. Det var en av de huvudsakliga anledningarna till att vi arrangerade en hel festival för att få upp de stora ödesfrågorna på agendan – se nedan.

Utöver det viktiga sociala arbetet med att upprätthålla ett såndigt pågående samtal via konstnärliga projekt, utställningar och föreläsningar, så strävar vi efter att minska vårat ekologiska fotavtryck, för att göra så liten skada som möjligt på planeten. Allt av

Beata Fransson 2009

Beata Fransson 2009

fall minimeras och överflödigt byggmaterial överlåts till andra kulturföreningar. Det som kvarstår sorteras och lämnas till återvinning.

Personresor inrikes görs i första hand med tåg och buss. Endast längre distanser sker med flyg. Lokala transporter sker med egen cykel eller cykeltransportföretag innan bil/lastbil kommer i fråga.
Vår organisation må vara liten, men varje steg räknas! Vi uppmuntrar dig och din organisation att följa bland våra fotspår mot en mer hållbar värld.

Survival Kit, 2012-2014 – ett samarbetsprojekt

Survival Kit / UmeåMänskligheten och hela biosfären står inför storskaliga problem och framtiden tycks mer oviss och komplicerad än någonsin.
Vädret är inte vad det har varit och de ekologiska och samhälleliga systemen faller isär. Arter dör ut i en takt som jämförs med dinosauriernas hädangång. Depressioner ökar så starkt globalt att WHO talar om en ”tyst epidemi”. Ekonomier hukar under skuldbördor omöjliga att betala av.

Nätverket Survival Kit var ett samarbete mellan konstnärliga aktörer i Riga och Umeå inför det gemensamma kulturhuvudstadsåret 2014. Vi ville med konstnärliga metoder och tvärvetenskapliga infallsvinklar fokusera på frågor om överlevnad och hållbarhet på olika nivåer.
Under september 2013 anordnade vi en workshop i Västerbotten, med 4 deltagande konstnärer från vardera Lettland och Sverige (totalt 8). Tematiken rörde Umeälvens utbredning och det liv som är beroende av den.
Huvudarrangemanget var en månadslång festival som ägde rum i Umeå 20 sep – 19 okt, 2014. Utöver konstnärliga verk förekom även seminarier, filmvisningar, workshops, etc.

Mer information finns på www.survivalkitfestival.se

 

 

Vilka är vi?

Gerd Aurell

Jag arbetar främst med teckning, grafik, film och objekt. I verket Meet the Natives and Noxious Weeds (visat på Holter Museum of Art i Helena, USA, 2007) tecknade jag direkt på museets vägg. Det blev en växternas kamp mellan präriegräsen (”the natives”) och de importerade europeiska ogräs (”noxious weeds”) som idag håller på att ta över prärien.

Hemsida

 

Fanny Carinasdotter

I mitt konstnärskap arbetar jag framförallt med fotografi, ibland tillsammans med text. Jag arbetar med konstnärliga dokumentära fragment, i en genre som brukar kallas vardagslivet eller spår av spår, där konsten närmar sig karaktären av ett reportage med sociala undertoner. Jag inspireras av ämnet etnologi som metod och har i huvudsak arbetet utifrån teman som plats, rum, kultur och identitet.

Jag ser platser som en koalition mellan stadsplaneringsvisioner och tidsideal, kultur- och idéströmningar och olika sociala gruppers påverkan, inverkan och tillägg. Platser har, precis som människor, olika identiteter, ekonomier och berättelser. Denna identitet förändras över tid och fylls med nya syften och platsen fylls med nya spår.

Hemsida

Ida Hansson

Jag vill undersöka roller och identitet. Finns det plats för mig, hur passar man in, varför ska man passa in, vad ska man passa in i? Jag letar bland mina inre roller för att hitta svar och finner ännu fler frågor.

Mattias Olofsson

Mattias Olofsson undersöker frågor om identitet i relation till tillhörighet och utanförskap. Hans verk inspireras av masker och förväxlingar, det vill säga situationer där identiteten uppstår genom att man tilldelas eller tar sig en roll i en större struktur. Under en längre tid har han arbetat med projektet Stor-Stina där han lånar identiteten från samekvinnan som levde i slutet av 1800-talet. Genom att låna den historiska personens gestalt undersöker han det utanförskap som ett ovanligt utseende kan leda till. När han ikläder sig den sorts dräkt hon skulle ha burit upprepar han en tradition eller historia och skapar samtidigt en förskjutning med referenser till bland annat dagens cross-dressing. Ett återkommande tema i hans verk är frågan om på vilket sätt historien påverkar vår samtid.

Hemsida

Mia Rogersdotter Olofsson

I mina arbeten leker jag med våra föreställningar kring dokumentation, fiktion och vetenskap. Fotografi är mitt huvudsakliga medium och med ett stillsamt, nästan innehållslöst bildspråk utforskar och gestaltar jag min idé om natur. 

Hemsida

 

Clarissa Siimes

IntheTallandhouse

Mitt konstnärliga arbete har sin grund i teckning. Det blygrå förankrar och ger tyngd. Linjen ristar historien och leder mig in i berättelser. Jag vill befinna mig i skärningspunkten mellan det sköra och det starka, förnuft och känsla, makt och vanmakt. Jag vill dansa till mina linjer
(If I can’t dance, it’s not my revolution!)

En längtan efter rörelse tar mig in i fotocollage, animation och video. Rörelsen gör verken levande, verkligare och lättare att gå in i, som att de är världen snarare än gestaltar världen. Detaljer att rå om. En animation är som ett kollektiv, där varje individ är viktig, men inte står ensam.

I mina verk syns ofta handlingar och skeenden som utmanar förnuftets begränsningar. Jag leker med oväntade inslag för att möjliggöra förskjutningar och luftfickor i rådande ordning. Svärtan hotar om förstörelse, tecknade fåglar letar sig ut i rummet, munnen värper ägg. Konsten blir ett frirum där det som ännu inte finns kan gestaltas och göras verkligt.

Hemsida

Alexander Svartvatten

Mitt konstnärliga arbete är ett försök till att forma alternativa berättelser som grundar sig på livet som det ter sig i mellanrum och gränsland. Eller livet som borttappat, förskjutet, manipulerat eller avvisat.
Verken innehar ofta en uppbruten kronologi som agerar förstärkande kring frågeställningar om det som varit, om nuet, det kommande och andra sätt att vara.
Jag föredrar att arbeta platsspecifikt i någon mening, där olika sammansydda lager samspelar med varandra och tillsammans bildar ett starkt koncentrat. Ofta används upphittat material och delar ur andras verk. Tekniker varierar mellan installation, skulptur, ljud/tal/text, video, interaktiva medier, grafik och fotografi.

Hemsida

Helena Wikström

Jag tror att min konst kan upplevas som ganska spretig. Jag försöker att på nåt vis nollställa mej inför nya projekt och situationer och därför kan resultatet se väldigt olika ut. Jag började som målare och målar fortfarande, men måleriet har fått en annan mer underordnad roll i installationer och foto.

Hemsida

 

 

 

 

 

SandraWHSandra Wasara Hammare

Jag intresserar mig för berättandet bortom ordet som gestaltningsform. En slags grundbult i mitt skapande har varit min tilltro till vagheten som styrka. Tanken om läsandet, dechiffreringen som en slags katalysator för det egna dialektiska tänkandet, medvetandet. Gillar att utforska material och deras inneboende väsen. Väsen, ja, vilket ord ska man använda? Att tala om en annan typ av språk är högst utmanande och spännande i sig. För tillfället har min tid vigts åt måleri och utforskandet av former tillsammans med färgen och allt jag kan blanda den med. Har ägnat mig åt gester, allegorier, det inre livet – men då och då sker ett brott:  pendeln som vänder när jag vart nog länge inne i det inre och poetiska, då kommer lusten till mer iddbaserade verk